Slévárna hliníku


Spole?nost Alu-casting s.r.o. se zabývá sériovou výrobou hliníkových odlitk?. Poskytujeme komplexní servis výroby hliníkových odlitk? od vývoje až po finální výrobek. Výstupem je atestovaný hliníkový odlitek p?ipravený k expedici zákazníkovi.VĂ­ce informacĂ­

Slide 2

Slide 2

Proces výroby

image

01 / 09 KvalitnĂ­ odlitek


P?edpokladem pro kvalitní odlitek je technologicky a konstruk?n? správn? navržený model budoucího odlitku. První a práv? nejd?ležit?jší fáze p?i výrob? hliníkových odlitk? je definování vhodné konstrukce odlitku a stanovení kritických míst.
image

02 / 09 LicĂ­ forma


Výroba licí formy kokily je druhým krokem po odsouhlasení konstrukce budoucího odlitku. V naší konstruk?ní kancelá?i zpracujeme veškerá pot?ebná data (3D modely a 2D výkresy) pro výrobu forem, p?ípravk?, ?i jiných nástroj? pot?ebných pro výrobu Vašeho odlitku.
image

03 / 09 Vzorování


I Odsouhlasení referen?ních vzork?. Po sestavení formy provádíme zkoušky lití Na základ? vyhodnocení t?chto zkoušek odladíme a poté stanovíme finální technologický postup, který bude definovat licí proces b?hem sériové výroby.
image

04 / 09 Výroba odlitkú


Výroba odlitk? dle objednávky. Po nalití odlitek putuje p?es pásovou pilu, brusku, p?ípadn? ru?ní nástroje, kde ho zbavíme vtokové soustavy a nálitk?, následn? tyto plochy zabrousíme.
image

05 / 09 opracování


Opracování hliníkových odlitk?. Zajiš?ujeme následné obráb?ní na CNC strojích frézování, soustružení, konven?ních strojích,, nebo speciálních p?ípravcích. Takto opracovaný odlitek je p?ipravený na montáž, p?ípadn? na aplikaci povrchové úpravy.
image

06 / 09 Povrchové úpravy


Zajištujeme širokou škálu povrchových úprav. Od mechanického broušení, lešt?ní, matování, nebo tryskání r?zným abrazivním materiálem až po chemické mokré. ?i suché lakování, p?ípadn? anodizace, neboli eloxování.
image

07 / 09 Výstupní kontrola


B?hem celého výrobního procesu je provád?na pr?b?žná kontrola kvality výroby, zejména u vstupní suroviny a homogenity odlitku, dále pak u jednotlivých operací. Na výstupu je provád?na vizuální kontrola každého odlitku, který je následn? zabalen do p?edem domluveného balení. Sou?ástí každé dodávky odlitk? jsou atesty, které deklarují jakost výrobk?.
image

08 / 09 Montáž


Na základ? požadavku zákazníka provádíme montáž a kompletaci odlitk?. Odlitky je možné implementovat do v?tších celk?, sestav, podsestav, nebo samostatné odlitky osadit jinými sou?ástmi a p?íslušenstvím tak, že vznikne hotový produkt.
image

09 / 09 Expedice


Odlitky pe?liv? p?ipravíme na bezproblémovou expedici k zákazníkovi. Balení nabízíme dle domluvy. Odlitky m?žeme expedovat v p?epravních boxech, na paletách s ohrádkou, nebo také v kartonových krabicích. Pro specifické zboží zajiš?ujeme adekvátní balení.

Výroba

Ăšvod / Výroba

image

Adaptér patky


Výroba hliníkového (kokilového) odlitku dle dodaného 3D modelu. Na základ? t?chto dat byl vytvo?en surový 3D model odlitku (vtoková soustava nálitek) a poté vlastní konstrukce licí formy. Pro co nejvyšší vnit?ní jakost odlitku vkládáme do vtokovoé soustavy p?nový keramický flitr VUKOPOR Odlitek dodáváme v hrubém stavu – od?íznutý a zabroušený vytvrzený na 70HB.


Materiál: AISi10Mg | EN AC- 43000 | DIN239A

Hmotnost: 1.18 kg

Velikost: cca 250x250x40mm

image

?lánek ?et?zu


Výroba hliníkového (kokilového) odlitku dle dodaného nástroje licí formy. Odlitek dodáváme v hrubém stavu od?íznutý a zabroušený.


Materiál: AISi10Mg | EN AC- 43000 | DIN239A

Hmotnost: 1.90 kg

Velikost: cca 170x140x90mm

image

P?íruba


Vlastní konstrukce a vývoj hliníkového odlitku dle dodaných parametr?. Na základ? vstupních dat byl vytvo?en surový 3D model odlitku (vtoková soustava nálitek) a poté konstrukce licí formy s ohledem na co nejmenší investici do tohoto nástroje. Pro v?tší vnit?ní jakost a homogenitu odlitku je zde implementován p?nový keramický flitr VUKOPOR. Odlitek dodáváme v hrubém stavu od?íznutý. zabroušený a vytvrzený na 90HB.


Materiál: AISi10Mg | EN AC- 43000 | DIN239A

Hmotnost: 1.01 kg

Velikost: ř 230×38 mm

image

Víko


Výroba hliníkového (kokilového) odlitku dle dodaného nástroje licí formy. Odlitek dodáváme v hrubém stavu od?íznutý a zabroušený.


Materiál: AISi10Mg | EN AC- 43000 | DIN239A

Hmotnost: 0.47 kg

Velikost: cca 215x175x35mm

image

Objímka


Výroba hliníkového (kokilového) odlitku dle dodaného 2D výkresu. Na základ? toho byl vytvo?en 3D model odlitku a následn? vlastní konstrukce licí formy. Odlitek dodáváme v hrubém stavu od?íznutý a zabroušený.


Materiál: AISi10Mg | EN AC- 43000 | DIN239A

Hmotnost: 0.24 kg

Velikost: cca 120x37x40mm

image

Hliníková podstava


Vývoj a vlastní konstrukce hliníkového odlitku dle dodaných parametr?. Po seznámení se se situací byl vytvo?en 3D model budoucího odlitku, následn? odsouhlasení a vytvo?ení konstrukce licí formy. Pro v?tší vnit?ní jakost a homogenitu odlitku je zde implementován p?nový keramický flitr VUKOPOR. Na odlitek Ize aplikovat r?zné finální povrchové úpravy – lešt?ní, broušení, matování, tryskání.


Materiál: AIsi12 | EN AC-44200 | DIN239A s vlastní zuženou tolernací Si

Hmotnost: 4.05 kg

Velikost: cca 485 x 415 x 100 mm