Slévárna hliníku


Spole?nost Alu-casting s.r.o. se zabývá sériovou výrobou hliníkových odlitk?. Poskytujeme komplexní servis výroby hliníkových odlitk? od vývoje až po finální výrobek. Výstupem je atestovaný hliníkový odlitek p?ipravený k expedici zákazníkovi.VĂ­ce informacĂ­

Slide 2

Slide 2

Služby

Ăšvod / Služby

01 / 05

Vývoj a konstrukce

P?edpokladem pro kvalitní odlitek je správn? navržený model budoucího odlitku. Ke každému novému projektu p?istupujeme individuáln?. Všímáme si i t?ch nejmenších detail?, které by pozd?ji p?i výrob? mohly vytvá?et problémy v podob? porezity, nevyteklých tvar?, nebo nekvalitních povrch?. Díky zkušenostem našich konstruktér? jsme schopni obratem zpracovávat data v jakékoliv podob?. upozornit na nedostatky. p?ípadn? rovnou vytvo?it podklady pro nezávaznou cenovou nabídku.

 

Spole?nost Alu-casting s.r.o. nabízí vlastní vývoj a konstrukci hliníkových (kokilových) odlitk?. Na základ? dodaných dat, parametr?, konceptu a seznámení se se situací, p?evezmeme konstrukci a vytvo?íme technologicky a konstruk?n? správn? navržený hliníkový odlitek. Pro náro?né, nebo velmi náro?né odlitky jsme schopni zajistit simulaci lití v programu MAGMASOFT Po odsouhlasení modelu zákazníkem m?žeme rovnou p?ejít k tvorb? podklad? pro výrobu nástroj?.

 

Výstupem každé konstrukce je kompletní výkresová dokumentace hliníkového odlitku, ale i všech pot?ebných nástroj? – vše v podob? 3D model? a 2D výkres?. Tato data slouží jako podklady pro výrobu licích forem, ?i p?ípravk?, pot?ebných p?i výrob? Vaše hliníkového odlitku. Sob?sta?nost konstruktérské ?innosti vytvá?í ideální podmínky pro rychlý pr?b?h celého procesu.

image

02 / 05

Kokilové odlitky

 

Nabízíme výrobu hliníkových odlitk? metodou gravita?ního odlévání do kovových forem tzv. kokil. Tato technologie je p?ímo vhodná na sériovou výrobu, tj. 1 000 50 000 ks za rok. Zpracováváme ovšem i menší série, st?ední, ale i ty velké. Výsledkem tohoto procesu je surový odlitek, který prochází ješt? dalšími operacemi. Váha odlitku m?že být 0,1 kg, ale i 15 kg.

 

Gravita?n? lité kokilové odlitky mají mnoho nesporných výhod. Tyto odlitky charakterizuje p?edevším povrchová a vnit?ní jakost odlitku, jemnozrnná vnit?ní struktura odlitku, rozm?rová p?esnost a stálost, malá drsnost povrchu, dobré mechanické vlastnosti, ale také vzhledem k charakteru výroby cena za jeden kus. Do odlitk? je dále možno vkládat mosazné, ocelové, litinové, p?ípadn? jiné zálitky.

 

Pracujeme s klasickými hliníkovými slitinami, tedy EN AC-44200 (DIN 230A), EN AC -47000(DIN 231A). EN AC-43000 (DIN 239A). Podle požadavku zákazníka jsme schopni zajistit i jiné slitiny. V p?ípad? vytvrditelných slitin a požadavk? zákazníka, zajiš?ujeme tepelné zpracování T6 (rozpoušt?cí žíhání+ um?lé stárnutí).

image

03 / 05

Apretace

 

Sou?ástí každého námi vyrobeného odlitku je jeho následná apretace. Každý surový odlitek je opat?en nálitky a vtokovou soustavou. Takový kus je nepoužitelný, proto následná apretace je nutností u každého odlitku. Odlitek projde p?es pásovou pilu, kde od?ízneme veškeré technologické elementy, následn? odlitek v t?chto místech zabrousíme na pásové brusce.

 

Srazíme veškeré ostré hrany tak, aby byl výrobek funk?ní, ale i bezpe?ný (jestliže je odlitek obráb?n). V p?ípad? pot?eby a dle stavu licího nástroje, zabrousíme d?lící rovinu pomocí ru?ního vzduchového ná?adí, elektrického, nebo klasických pilník?.

image

04 / 05

Opracování

 

Provádíme opracování hliníkových odlitk? dle požadavku zákazníka a dodané výkresové dokumentace. Podle složitosti.náro?nosti a požadavku je odlitek obráb?n na CNC centrech nebo konven?ních stojích. Zajiš?ujeme veškeré operace od soustružení, frézování, vrtání závitování, až po speciální opracování, jako nap?íklad ?ezání dráto?ezem.

 

Pro správné usazení a p?esné opracování odlitku je ve drtivé v?tšin? p?ípad? nutné zhotovit zakládací p?ípravek. Do tohoto p?ípravku se následn? zakládají a upínají odlitky. Tyto p?ípravky umož?ují p?esné definování polohy, rychlou vým?nu odlitk?, ale také bezpe?né upnutí b?hem opracování.

image

05 / 05

Povrchové úpravy

 

Na základ? Vašeho požadavku zajiš?ujeme kvalitní povrchové úpravy hliníkových odlitk?. Povrchové úpravy jsou vhodné pro sjednocení povrchu, zm?ny designu odlitku,. nebo jeho ochranu p?ed vn?jšími vlivy. Nabízíme jak mechanické úpravy. tak i chemické. Dle parametr? a požadavk? jsme schopni nabídnout cenovou nabídku na finální výrobek, v?etn? povrchové úpravy.

 

Nabízíme jak mechanické úpravy, tak chemické, nebo chemicko-tepelné. Z mechanických úprav je k dispozici standardní tryskání abrazivním materiálem- r?zné materiály. každý s odlišným výsledkem. Dále broušení odlitku, lešt?ní do vysokého lesku, nebo matování dle r?zné zrnitosti. Chemické povrchové úpravy mohou být ve form? anodizace (eloxování), chromování klasické mokré lakování, nebo nejpoužívan?jší suché lakování práškovou barvou – Komaxit.

image